П О К А Н А

до членовете на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Мездра“

Уважаеми членове на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Мездра“,

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Мездра”, гр.Мездра, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 30.08.2016 г. от 10.00 ч. в седалището на сдружението гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” №27, ет.4, Заседателна зала на общинска администрация, при следния дневен ред:

 1. Приемане на нови членове на сдружението.
 2. Приемане на СТРАТЕГИЯ за водено от общностите местно развитие на МИГ Мездра.
 3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружение с нестопанска цел МИГ Мездра на адреса  на управление на сдружението : гр.Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, стая 402.

Инж. Генади Събков,

Кмет на Община Мездра, Председател на „Местна инициативна група Мездра“

09.08.2016 г.


П О К А Н А

за

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ  

ОБЩИНА МЕЗДРА,

като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на община Мездра: МИГ-Мездра

кани всички заинтересовани страни – представители на публичната власт,  бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани от община Мездрана заключителна информационна конференция – дейност от одобрен бюджет по Договор № РД 50-157/07.12.15г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.Конференция ще се проведе на 11.08.2016 г. от 11:00  часа в ресторант „Родина“, гр. Мездра

Вашето участие като заинтересована страна в процеса на прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВМОР) е ключово и разчитаме на Вашата активност.

За информация може да се обръщате към г-жа Мариета Константинова на телефон +359 877 170 929,  ел. адрес: mig_mezdra@abv.bg, и на адрес: гр.Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, стая 402.


ОБЩИНА  МЕЗДРА
КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

На обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на територията на община Мездра.
Обсъжданията са в изпълнение на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще се проведат както следва:

 • на 6 юли 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,

ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

 • на 7 юли 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,

ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

 • на 13 юли 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,

      ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

За допълнителна информация може да се обръщате на тел. +359 877 170 929 и ел. адрес mig_mezdra@abv.bg – координатор М. Константинова.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

04.07.2016 г.


П О К А Н А

               Във връзка с изпьлнение на дейности по проект – подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и тристранен договор № РД 50-157/07.12.2015 г. с МЗХ и ДФЗ – РА, финансиран по ПРСР 2014 – 2020 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА

И

„ИКоМС“ ЕООД

Организират обучение на екипа и партньорите на МИГ – Мездра

 

         Обучението ще се проведе на 01.07 / петък / и 14.07 / четвъртък / 2016 г., от  9.30 часа

в Заседателната зала на Общинската администрация -  град Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 27, ет.4

 

за допълнителна информация :

 

тел. 0877 170 929,  ел. адрес: mig_mezdra@abv.bg и стая 402 в сградата на Общинската администрация -  град Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 27, ет.4

28.06.2016 г.


ОБЩИНА  МЕЗДРА

КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

На информационни срещи за консултиране с местната общност  за подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра.

Срещите  са в изпълнение на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще се проведат както следва:

на 22 юни 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра, ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

на 23 юни 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,  ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

на 29 юни 2016 г. от 11.00 часа в сградата на кметството в с. Горна Кремена, общ. Мездра

на 30 юни 2016 г. от 10.30 часа в Читалище „ Просвета „ – гр. Мездра, ул. „ Просвета „ № 1

За допълнителна информация може да се обръщате на тел. +359 877 170 929 и ел. адрес mig_mezdra@abv.bg – координатор М. Константинова

Разчитаме на Вашата активност и присъствие! 

15.06.2016 г.


ОБЩИНА  МЕЗДРА

КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

       На работни срещи, свързани с консултиране за подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра.

 

       Срещите  са в изпълнение на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще се проведат:

 • 25.05.2016 г.  и  27.05.2016 г. от 11.00 часа в сградата на община Мездра, гр. Мездра, ул.“Христо Ботев“ №27, ет.. 4

      За допълнителна информация може да се обръщате на тел. +359 877 170 929 и ел. адрес mig_mezdra@abv.bg – координатор М. Константинова.

 

     Разчитаме на Вашата активност и присъствие! 

21.05.2016 г.


До представителите  на местния бизнес, нестопанския сектор, земеделските производители, 

активни граждани и всички заинтересовани страни от община Мездра

П О К А Н А

за

провеждане на информационна конференция

Дата и място на провеждане: 11 май 2016 г., 11.00 часа в  сградата на общината, гр. Мездра, ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4

       Във връзка с изготвянето на Стратегия за водено от общностите местно развитие и в изпълнение на Договор № РД 50-157/07.12.2015 г. между Община Мездра, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“– Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони са изготвени:

 

1.1. Проучване на социално-икономическите характеристики на територията на община Мездра за целите на подготовка на стратегията за ВОМР.

1.2Анализ за идентифициране на потенциалните участници към стратегия за водено

от общностите местно развитие на територията на община Мездра и създаване на база данни.

       Същите са предоставени  в резюме  на интернет страницата на МИГ - Мездра  

                                                      http://mig.mezdra.bg .  

 

       На 11 май 2016 г. от 11 ч. в залата на Общински съвет Мездра ще се проведе конференция във връзка с  проучването на социално-икономическите характеристики на територията на община Мездра за целите на подготовка на стратегията за ВОМР и Анализ за идентифициране на потенциалните участници към стратегия за ВОМР.

                 

За информация може да се обръщате към г-жа Мариета Константинова на телефон +359 877 170 929,  ел. адрес: mig_mezdra@abv.bg, и на адрес: гр.Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, стая 402.

За по-голяма оперативност, моля да представите писмено Вашите предложения и коментари.

05.05.2016 г.


П О К А Н А

               Във връзка с изпълнение на дейности по проект – подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и тристранен договор № РД 50-157/07.12.2015 г. с МЗХ и ДФЗ – РА, финансиран по ПРСР 2014 – 2020 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА 

И

„ИКоМС“ ЕООД

iii

 

 

 Организират обучение за местни лидери на тема :

Разработване и управление на проекти

             Обучението ще се проведе на на 22 и 23.04.2016 г., от  9:00 часа  в Заседателната зала на Общинската администрация –  град Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 27, ет.4.

              Молим заинтересованите страни да заявят своето участие най-късно до 15.04.2016 г.,   на: тел. +359 877 170 929,  ел. адрес: mig_mezdra@abv.bg, гр.Мездра, ул. "Христо Ботев" 27, стая 402  - Мариета Константинова.

12.04.2016 г.


ПОКАНА

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ  НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

                                                           Уважаеми граждани на Община Мездра,
Община Мездра   Ви кани да участвате в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020. 
Учредителното събрание ще се проведе на 07.04.2016г., от 10:00 часа, в град Мездра в Заседателната зала на Общинската администрация.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група – Мездра”;
 2. Приемане на Устав на сдружението;
 3. Приемане на правилата и реда за извършване на обществено полезна дейност;
 4. Избиране на Управителен съвет;

      5. Избиране на Контролен съвет; 
6. Други.
               Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като Сдружение в общественополезна дейност.

29.03.2016 г.


ПОКАНА

ОБЩИНА МЕЗДРА

КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

На еднодневни информационни срещи/семинари за популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра.

Информационни срещи/семинари са в изпълнение на дейности по Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще се проведат:

 • 17.03.2016 г. от 10.00.часа в сградата на община Мездра, гр.Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 27, ет.4
 •  28.03.2016 г. от 10.00 часа в сградата на кметството в с. Царевец, общ.Мездра,
 •  29.03.2016 г. от 10.00 часа в сградата на кметството в с.Зверино, общ.Мездра,
 • 30.03.2016 г. от 10.00.часа в сградата на община Мездра, гр.Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 27, ет.4

 

За допълнителна информация може да се обръщате на тел. +359 877 170 929 и ел. адрес mig_mezdra@abv.bg – координатор М. Константинова

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

 

12.03.2016 г.


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  ОТ ОБЩИНА МЕЗДРА

ПОКАНА

за провеждане на информационни дни

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На седми декември 2015 г. община Мездра подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – РА. Целта на проекта е де се разработи стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), която обхваща всички населени места в общината и МИГ да кандидатства за финансирането и по ПРСР. В рамките на проекта са предвидени дейности по информиране и консултиране във връзка с популяризирането на подхода ВОМР сред местното население и привличането на местната общност към процеса на разработване на стратегията за местно развитие. Дейностите, които ще се изпълняват по проекта, изискват активно обществено участие.

Каним Ви да вземете участие в  информационни дни, на който ще Ви бъде представена подробна информация за подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за местно развитие.

 • 25.02.2016 г. от 10.00.часа в сградата на община Мездра, гр.Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 27, ет.4
 •  26.02.2016 г. от 10.00 часа в сградата на кметството в с.Моравица, общ.Мездра,
 •  29.02.2016 г. от 10.00 часа в сградата на кметството в с.Зверино, общ.Мездра,

За допълнителна информация може да се обръщате на тел. +359 877 170 929 и ел. адрес mig_mezdra@abv.bg – координатор М. Константинова.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

15.02.2016 г.