ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ, 11.08.2016 г.

Община Мездра като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на община Мездра: МИГ-Мездра проведе заключителна информационна конференция.

 Конференция се проведе на 11.08.2016 г. от 11:00  часа в ресторант „ Родина “, гр. Мездра. На нея присъстваха всички заинтересовани страни – представители на публичната власт,  бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани от община Мездра.


Oбучение на екипа на МИГ

В изпълнение на договор № РД 50-157/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на 1 юли и 14 юли  2016 г. от  9:30 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация  град Мездра, се проведе обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на УС, ОС и представители на партньорите.


Oбществени обсъждания на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра

На 6, 7 и 13 юли 2016 г. в сградата на общината, гр. Мездра, ул.“ Христо Ботев “ № 27, се проведоха 3 броя обществени обсъждания на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра.

Обществените обсъждания са в изпълнение на договор № РД 50-157/07.12.2015 г. по подмярка 19.1„ Помощ за подготвителни дейности ” на мярка 19 „ Водено от общностите местно Развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.


Информационни  срещи за консултиране с местната общност за подготовка на Стратегия за  водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра, 22 юни 2016 г.

В изпълнение на договор № РД 50-157/07.12.2015 г. по подмярка 19.1„ Помощ за подготвителни дейности ” на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на 22 юни 2016 г. и 23 юни 2016 г. в сградата на общината, гр. Мездра, ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, на 29 юни 2016 г. в кметството на с. Горна Кремена, общ. Мездра и на 30 юни 2016 г. в Читалище „Просвета„ гр. Мездра,  се проведоха информационни  срещи за консултиране с местната общност за подготовка на Стратегия за  водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра.


Обучение за местни лидери на тема : „ Разработване и управление на проекти”, 22 и 23 април 2016 г.

В изпълнение на договор № РД 50-157/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на 22 и 23 април 2016 г. от  9:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация -  град Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 27, ет. 4 се проведе обучение за местни лидери на тема : „ Разработване и управление на проекти”


Информационни срещи с жителите на община Мездра, 17, 28, 29 и 30 март 2016 г.

В изпълнение на договор № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1„Помощ  за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на 17, 28, 29 и 30 март 2016 г.  се проведоха информационни семинари с жителите на община Мездра.

На информационните семинари в гр. Мездра, с. Царевец и с. Зверино  представители  на Търговско промишлена палата Враца представиха презентация на тема: "Ролята на местната инициативна група (МИГ) в развитието на територията“, или защо е важно да има МИГ на територията на община Мездра.

Като примери за успешни практики бяха представени видео клипове и филм за реализирани проекти в предходния програмен период на  МИГ – Кнежа, Троян-Априлци и Исперих.

Срещата премина при подчертан интерес от страна на участниците и изразяване на готовност за активна работа на всеки етап от подготовката на стратегия за ВОМР и последващо нейно прилагане.

Виж Снимки от събитието


Информационни срещи с жителите на община Мездра, 25, 26 и 29 февруари 2016 г.

В изпълнение на договор № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на 25, 26 и 29 февруари 2016 г. се проведоха информационни срещи с жителите на община Мездра.

На информационните дни в гр. Мездра, с. Моравица и с. Зверино  представители на Търговско промишлена палата Враца представиха проекта, дейностите, целите и подхода за водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и раздадоха информационни материали. Бяха проследени историята и принципите на подхода ЛИДЕР през годините от съдаването му, спецификата на работа в местните общности за активизиране на участието в процеса на вземане на решения, на лансиране на идеи „отдолу- нагоре“ и волята за създаване на капацитет за развитие на място, за да се анимират и развият населените места от територията.

Споделени  мнения от представители на различни групи от населението, заинтересовани лица и експерти, местна власт и групи в неравностойно положение, неправителствени организации за възможностите и за предполагаеми трудности в процеса на разработване на местна стратегия за развитие, показват, че населението гледа отговорно на участието си в процеса на ВОМР.

Виж Снимки от събитието