РЕШЕНИЕ № ВР-4-ЕО/2016 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.14, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената от възложителя информация и документация, и получено Становище от Регионална здравна инспекция - Враца

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група (МИГ) - Мездра”, при прилагането на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: Сдружение „Местна инициативна група - Мездра”

Виж Решение № ВР-4-ЕО/2016 г. в pdf формат