Виж УСТАВ на МИГ - Мездра в pdf формат

УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МЕЗДРА”

            Настоящият устав урежда основните устройствени правила на Сдружение „Местна инициативна група – Мездра”, принципите, целите, задачите, организацията на дейността, правата, задълженията, отговорностите на неговите членове и на органите на управление при осъществяването на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

            Сдружение „Местна инициативна група – Мездра” е учредено в партньорство между представители на гражданското общество, бизнеса, местната власт и жителите на Община Мездра по проект свързан с подготовката на местните общности по подмярка 19.1.”Помощ за подготвителни дейности” за прилагане на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020”.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

            Чл.1.Сдружение „Местна инициативна група – Мездра”, наричано за краткост по-долу „Сдружението” е Сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност, чрез публично-частно партньорство на местно ниво.
Чл.2.Наименованието на Сдружението е „Местна инициативна група – Мездра”, което може да се изписва и съкратено „МИГ-М”. Наименованието на сдружението се изписва на латиница по следния начин „Mestna iniciativna grupa – Mezdra”.
Чл.3./1/.Сдружението е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо.
/2/ Сдружението се учредява без срок.
/3/ Сдружението има самостоятелна банкова сметка, лого и печат. Символите на Сдружението се определят от Управителния съвет.
Чл.4.За дейността на Сдружението важат разпоредбите за сдруженията с нестопанска цел, настоящият устав, от приетите въз основа на тях решения на органите на сдружението и от изискванията, произтичащи от междуправителствените договорености за предоставяне на средства от Европейския съюз и други донори. Сдружението ще осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, както и с представители на частния бизнес, органи на местното самоуправление и администрация. То осъществява своята дейност въз основа на следните общо демократични и хуманни принципи:
-равенство на правата, задълженията и отговорностите на членовете;
-колективно обсъждане и решаване на всички въпроси;
-приемане на решенията с общо съгласие или мнозинство;
-лична отговорност за приетите решения или извършените действия.
Чл.5.Седалището и адресът на Сдружението е гр.Мездра, общ. Мездра, ул.„ Христо Ботев” № 27

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА

Чл.6./1/.Сдружението има за цел да:

 • Да подпомага и допринася за устойчивото развитие на селските райони, в частност – устойчиво развитие на територията на община Мездра;
 • Да съдейства за установяване на ефективни публично-частни, групови и обществени партньорства на местно ниво и подпомага развитието на между териториални и трансгранични мрежи за сътрудничество;
 • Да съдейства за повишаване на образователното равнище на населението чрез включване в интегриращи образователни дейности на деца и младежи или във форми на продължаващо обучение на възрастни.
 • Да създава нови възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите на местното население чрез оползотворяване на всички местни ресурси, включително природната среда, защитените територии и богатото културно наследство.
 • Да подпомага развитието на територията като подкрепя местните общности и техните инициативи за: разнообразяване на икономическите дейности, подобряване конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на местното население;
 • Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони.
 • Да съдейства за увеличаване на местния капацитет и знания за територията, с нейните уникални ресурси и конкурентни предимства чрез различи граждански инициативи в сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
 • Да насърчава сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС, да подпомага развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони;

/2/ Сдружението си поставя за изпълнение следните задачи:

 • Институционализиране на сдружението и постигане на устойчиво функциониране на „Местна инициативна група – Мездра”.
 • Разработване и прилагане на правила/механизми/процедури за работа на сдружението.
 • Укрепване на партньорството и подобряване икономическите и социални връзки и сътрудничеството на местно ниво;

Чл.7./1/.За постигане на целите и задачите, посочени в чл.6, ал./1/ и ал./2/ Сдружението ще развива всяка разрешена от закона дейност.
/2/ Сдружението осъществява своите цели и задачи посредством:

 • Кандидатства в конкурс на Министерството на земеделието и храните за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.
 • Прилагане на стратегиите за местно развитие и по мярка „19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.
 • Администрира и прилага Стратегия за Местното развитие, финансирани от ЕЗФРСР или повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • Информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати за финансиране по Стратегията за местно развитие, по Програмата за развитие на селските райони в България и/или по други програми за развитие, основани на участието на местните общности;
 • Организира, провежда или участва в работни срещи, обучения, семинари, конференции, обществени форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации;
 • Популяризира целите на сдружението чрез издания, публикации, рекламни и други дейности;
 • Участва в партньорски дейности на територията на селски райони, в междутериториални и трансгранични мрежи за сътрудничество и в Националната селска мрежа;
 • Осъществява изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност.
 • Разработва на анализи, стратегии, доклади, програмни документи;
 • Поддържа база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики.
 • Други дейности, които способстват за постигане целите на Сдружението.

/3/ Сдружението извършва допълнително и стопанска дейност с предмет: организиране на обучения; издателска и консултантска дейност и услуги; изготвяне на анализи, проучвания и експертни доклади; организиране и провеждане на семинари, обучения, демонстрации и други подобни във връзка с предмета на дейност и целите на Сдружението; създаване и разпространение на информационни продукти; управление  на собствено имущество; упражняване на права върху интелектуална собственост, както и всякакви други незабранени от закона дейности. Стопанската дейност следва да е свързана с основния нестопански предмет на дейност и резултатите от нея отиват изцяло за постигане на нестопанските цели на сдружението.

ЧЛЕНСТВО

            Чл.8./1/. Участието в Сдружението е доброволно.
/2/ Членове на Сдружението могат да бъдат: юридически лица – представители на стопанския и нестопанския сектор, Общините и дееспособни физически лица, които приемат устава, споделят целите на Сдружението и подпомагат реализацията им.
/3/ Юридическите лица членуват чрез законните си представители или упълномощени от тях лица.
/4/ Правото на участие на общината / общинската администрация с представители в сдружението, се удостоверява с решения на общинския съвет;
Чл.9./1/. Нови членове на Сдружението – юридически и физически лица се приемат чрез заявление, отправено до Управителния съвет. В заявлението кандидатът трябва да заяви, че споделя целите на Сдружението и е съгласен с Устава.
/2/ Управителният съвет взема решение по него в едномесечен срок. Членството се придобива от датата на решението за приемане от Управителния съвет и се представя за одобрение от следващото Общото събрание.
/3/ При отказ на Управителния съвет, кандидатът подава писмена молба до Общото събрание. В този случай членството се придобива с решение на Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

            Чл.10. Всеки член на Сдружението има право:

 • да участва в управлението му и да упражнява правото си на един глас в Общото събрание при вземане на решенията;
 • да участва във всички инициативи на Сдружението в съответствие с решенията на ръководните му органи;
 • да избира и бъде избиран в органите на Сдружението;
 • да бъде осведомяван за дейността на Сдружението, да преглежда книжата му, да получава информация и да участва в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;
 • да напуска Сдружението доброволно;
 • да се ползва от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно с разпоредбите на устава.

Чл.11./1/ Всеки член та Сдружението е длъжен:

 • да спазва настоящият устав;
 • да изпълнява решенията на Общото събрание и другите органи на Сдружението;
 • да съдейства за постигане на целите на Сдружението;
 • да внася в срок предвидения в настоящия устав членски внос;
 • да не използва по какъвто и да е начин членството в Сдружението за цели, противоречащи на устава му.
 • пряко да се ангажира с прилагането на интегрирана Стратегия за местно развитие, разработена съгласно изискванията на ПРСР, в случай че бъде одобрена.

/2/ За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава и определените от общото събрание членски внос и имуществени вноски. Над този размер членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
/3/ Членствените права и задълженията, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на ЮЛ.
Чл.12./1/.Членството се прекратява:
1.по собствено желание, с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет, считано от датата на получаването му;
2.със смъртта на физическото лице – член на сдружението или поставянето му под пълно запрещение;
3.при прекратяване на ЮЛ;
4.с изключване с решение на Общото събрание;
5.с прекратяване на Сдружението;
6.при отпадане;
/2/ Решението за изключване се взема от Общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, при констатирани за лицето:
1.груби нарушения на настоящият устав;
2.с дейността си подронва авторитета на Сдружението;
3.провежда политическа дейност или агитация в рамките на или чрез Сдружението.
/3/ Членството отпада:
1.при системно неизпълнение на задълженията като член на Сдружението;
2.при неплатен членски внос за текущата година, констатирано от Управителния съвет, въз основа на водена счетоводна отчетност.
/4/ Във всички случаи на прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на внесения членски внос.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

            Чл.13. Приходите на Сдружението се формират от:
/1/.Сдружението набира средства като кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на Стратегията си пред програмите на Европейския съюз.
/2/.Други източници на средства на Сдружението са от членския внос:
1.Всички членове на Сдружението дължат встъпителен членски внос в размер на 10 /десет/ лева, платим в срок от 10/десет/ дни от регистрацията на Сдружението.
2.Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер определен от Общото събрание.
3.За годината на учредяването дължимият членски внос се внася в срок от два месеца след регистрацията на сдружението.
/3/. Субсидии, завещания, дарения и спонсорство. Предмет на дарение и завещание могат да бъдат парични суми, права върху движимо и недвижимо имущество, интелектуална собственост, издателски права, ценности, осигуровки, дялове и акции в търговски дружества, вземания и др.;
/4/ Целево финансиране по проекти, разработки и други дейности, предвидени в устава;
/5/ Приходи от допълнителна стопанска дейност, осъществявана по реда, условията и във формите, предвидени по чл. 7 от този устав.
Чл.14./1/. Сдружението разходва имуществото си за посочените в чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ цели и дейности и по-конкретно за:

 • Управление и администриране на средства по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности.
 • Финансирането на проекти на местни бенефициенти за осъществяване на Стратегията на Сдружението за развитие на селските райони в областта на: конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
 • Дейности, свързани с приобщаването на Сдружението към националната и европейска мрежи на селските райони и Местни инициативни групи.
 • Обучителни, информационни, изследователски и други дейности, необходими за осъществяването на целите на сдружението.
 • Други цели, определени със закон.

/2/ Допустимите бенефициенти на сдружението, критериите за избори на проекти и процедурите за финансиране на проекти на бенефициентите се определят от правилника и процедурите за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението.
/3/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността насочена за постигане на целите, определени в този устав.
Чл.15.Сдружението не разпределя печалба.
Чл.16.Имуществото на Сдружението може да се ползва само за определените от този устав цели.
Чл.17.Имуществото не може да се разпределя или ползва безвъзмездно в полза на лица от състава на неговите органи или техни роднини.
Чл.18.Разходите на Сдружението се извършват съобразно бюджет, приет от Общото събрание.
Чл.19.По решение на ръководните органи могат да се образуват фондове, като техните източници и начина им на използване се определят с решенето за тяхното образуване.
Чл.20.За осъществяване на допълнителни стопански дейности. Сдружението може да създава дружества по законоустановения ред, като решение за това се взема от Общото събрание.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.21.Органи на управление на Сдружението са:
-ОБЩО СЪБРАНИЕ;
-УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.
Чл.22.При възникване на необходимост могат да бъдат създавани временни органи на сдружението. Съставът, правомощията и срокът на съществуването им се определят с решението за създаването им.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.23.Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В него участвуват всички членове. Учредителното общо събрание се състои от всички учредители.
Чл.24./1/ Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, но не по-късно от края на месец май на следващата година.
/2/ Общото събрание се свиква от управителния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете. Ако в последния случай управителния съвет не свика Общото събрание в едномесечен срок от постъпване на искането, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове.
/3/ Свикването на Общото събрание става чрез обява в медиите и/или поставена на мястото на обявления в сградата, където се намира седалището на Сдружението най-малко 20 дни преди датата на събранието и чрез лични писмени покани до всички членове, изпратени по пощата с обратна разписка, чрез куриер или доставени лично до адреса на всеки член най-късно една седмица преди събитието. В поканата се посочват денят, часът, мястото и дневният ред за провеждане на събранието и по чия инициатива то се свиква.
Чл.25.Общото събрание се счита за законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник най-малко половината плюс един от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същият дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.
Чл.26./1/ В Общото събрание всеки член има право на един глад. Членовете – юридически лица, участват в работата на Общото събрание чрез свой упълномощен представител.
/2/ Член на Общото събрание няма право да гласува по въпроси отнасящи се до:
1.него, негов съпруг/а/, роднини по права линия без ограничения, роднини по съребрена линия до четвърта степен, или роднини по сватовство до втора степен включително;
2.юридическо лице, в които лицето е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решението.
/3/ Едно лице не може да представлява повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. Пълномощник на физическо лице не може да бъде представляващият член – юридическо лице, или член на Управителния съвет.
/4/ Гласуването на Общото събрание е явно. Събранието може да реши да се гласува и тайно.
Чл.27./1/ Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете (половината плюс един) от присъствуващите.
/2/ Решения за изменение и допълване на устава, за преобразуване и прекратяване на Сдружението или за сливането или вливането му в друго юридическо лице се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ В устава могат да бъдат предвидени и други случаи на вземане на решения с квалифицирано мнозинство.
Чл.28./1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
1.Приема, изменя и допълва устава на Сдружението;
2.Приема и утвърждава други вътрешни актове;
3.Избира и освобождава членове на Управителния съвет и ги освобождава от отговорност;
4.Взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
5.Взема решения за откриване и закриване на клонове;
6.Взема решения за отчуждаване на недвижими имоти на Сдружението, учредяването на вещни права върху такива имоти в полза на други лица и за обременяването им с тежест;
7.Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност;
8.Приема членове в случаи на отказ от страна на Управителния съвет;
9.Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос;
10.Приема бюджет и отчет за дейността на Сдружението;
11.Отменя решенията на другите органи на Сдружението, когато същите противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове на Сдружението.
/2/ Решенията по предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство, а решенията по т.6 и т.3; 4; 6; се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на Общото събрание членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

            Чл.29./1/ Управителният съвет е постоянно действащ орган за управление на Сдружението.
/2/ Управителният съвет се състои от 7 члена, избрани от Общото събрание, с мандат от /5/ години. Членовете на Управителния съвет са членове на Сдружението. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.
/3/ При избора на членове на УС, трябва да се следват следните принципи:

 • Представителите на общинската власт съставляват не повече от 49 % от членове на Управителния съвет;
 • Останалите членове на УС трябва да бъдат представители на бизнеса, включително земеделски производители, НПО, граждани;
 • В УС на сдружението могат да бъдат избирани лица, които живеят и работят на територията на действие на Сдружението.
 • Членовете на УС трябва да имат постоянно местоживеене в страната, да притежават подходяща професионална квалификация и опит за постигане целите на Сдружението и да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Чл.30./1/ Управителният съвет се свиква на заседания най-малко един път на три месеца.
/2/ Управителният съвет се свиква на заседания от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет и при писмено искане на ½ от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седемдневен срок от получаване на искането за това, Управителният съвет се свиква на заседание от всеки от заинтересованите и се ръководи от него.
Чл.31./1/ Заседанията на Управителния съвет се ръководи от Председателя освен в случаите по предходният член.
/2/ За заседанията на Управителния съвет се води протокол.
/3/ Протоколът се подписва от всички присъстващи членове на Управителния съвет.
Чл.32./1/ Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко 2/3 от членовете му.
/2/ За присъстващ се счита и този член, с когото е установена двустранна телефонна или друга връзка, позволяваща установяване на самоличността му  и участието му в дискусията. Гласуването на този член се удостоверява с подпис в протокола на ръководещият заседанието.
/3/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако протоколът с решенията бъда подписан без възражения от всички членове на Управителния съвет.
Чл.33. Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите по чл. 14 ал. 2 и чл. 31 т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.
Чл.34./1/ Управителният съвет има следните функции:
1.представлява Сдружението, като определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3.разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на настоящият устав;
4.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5.подготвя и внася в Общото събрание за одобрение отчет за дейността на Сдружението;
6.избира председател на сдружението от своя състав;
7.определя реда за избор на Изпълнителен директор, реда за назначаване и освобождаване на персонала, приема вътрешните актове на сдружението, като работодател, организира дейността на Сдружението, като носи отговорност за това;
8.взема решение по всички въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание.
9.изпълнява задълженията, предвидени в устава;
10.изготвя ежегоден доклад за дейността на Сдружението;
11.осигурява проверка на дейността на Сдружението от експерт-счетоводител поне веднъж годишно;
12.взема решение с пълно мнозинство за участие в други организации.
/2/ Специфични функции на Управителния съвет:
1.Прилага Стратегия за местно развитие, актуализира я ежегодно или при всяко подписване и/или преподписване на договор с финансиращи институции, включително управляващия орган на ПРСР;
2.Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението и прилагане на Стратегията;
3.Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението;
4.Формира помощните органи на сдружението / работни групи, експертни комисии и др.
5.Участва в процеса на оценка и избор на проектните предложения, финансирани от Сдружението по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми, при спазване изискването за липса на конфликт на интереси.
6.Определя външни експерти за оценка избор и мониторинг на проекти, с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност. Външните експерти – членове на комисията, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
7.Взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми;
8.УС управлява бюджета на Сдружението чрез организиране на конкурси на база на приетата стратегия на Сдружението и съобразени с изискванията на финансиращата организация/институция;
9.Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските райони;

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.35.Председателят на Управителния съвет на Сдружението:

 • организира и ръководи дейност на Сдружението;
 • организира и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 • следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 • представлява Сдружението;
 • изготвя щатно разписание на служителите;
 • сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Сдружението;
 • изготвя и внася за разглеждане пред Управителния съвет и Общото събрание проект за бюджет за текущата година;
 • изготвя и внася за разглеждане пред Управителния съвет и Общото събрание счетоводния баланс и отчета на приходите и разходите на Сдружението за изтеклата финансова година;
 • разпорежда се със собствеността и финансовите средства на Сдружението в съответствие с предоставените му от устава правомощия, документирани в специално издадено и нотариално заверено пълномощно.

Чл.36./1/ Изпълнителният директор има следните основни функции:
1.представлява сдружението в страната и чужбина;
2.осъществява, координира и мониторира ежедневната дейност на сдружението;
3.установява отношения и сключва договори с държавни органи, местни органи, бизнес общността, неправителствени организации, потенциални донори, бенефициенти и служители на организацията.
4.организира изпълненията на стратегия за местно развитие, прилага процедури и правила, одобрени като част от стратегията за местно развитие, и такива, включени в договора за финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие с УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРСР.
5.изготвя доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;
6.представя до управляващия орган на ПРСР до 31 януари на всяка календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие в предходната година;
7.изпълнява други възложени му от Общото събрание и от Управителния съвет задължения.
/2/ Изпълнителния директор трябва да отговаря на нормативните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в действащото законодателство по прилагане на ПРСР.

ДОКУМЕНТИ НА СДРУЖЕНИЕТО

            Чл.37./1/.Официалните документи на сдружението при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от Председателя или от упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на сдружението. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и идентификационен код БУЛСТАТ.
/2/ Съгласно изискванията на чл. 40 ал. 1 на ЗЮЛНЦ се води книга за протоколите от заседанията на Общото събрание, които се подписват от Председателя и Секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите свързани с обсъждани въпроси.
/3/ Сдружението е длъжно да съхранява всички документи, свързани с дейността на сдружението и получателите/бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегията за местно развитие в продължение на 5 години след окончателното изплащане на финансовата помощ.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

            Чл.38. Ежегодно до края на м. март управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.
Чл.39./1/ В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния счетоводен отчет. Доклада за дейността на Сдружението е публичен и трябва да съдържа данни относно:

 • Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;
 • Размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 • Финансовият резултат.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

            Чл.40.Сдружението не може да се преобразува в Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл.41./1/ Сдружението се прекратява:
1.с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове;
2.по решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в случаите по чл.13 ал.1 т.3 от ЗЮЛНЦ.
/2/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидатор е Председателя или определено, съгласно закона, лице.
Чл.42./1/ Ликвидацията се извършва по реда на ТЗ при съблюдаване разпоредбите на чл. 43 и сл. от ЗЮЛНЦ.
/2/ Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на най-близкото по селище Сдружение определено за общественополезна дейност със същия или сходен предмет на дейност, а ако такова не съществува по реда на чл.44 от ЗЮЛНЦ.

ПРЕДХОДНИ  И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл.43.Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.
Чл.44.Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и ЗЮЛНЦ.

            Настоящият устав е приет на учредителното събрание на сдружение „Местна инициативна група – Мездра”, проведено на 07.04.2016 год. и е удостоверен с подпис на всеки от участниците, съгласно списък на учредителите неразделна част от устава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:………………………..
(инж. Генади Събков)