Община Мездра сключи договор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

На 07 декември 2015 год. беше подписан тристранен договор между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и Община Мездра за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Предварително одобрената безвъзмездна  финансова помощ за изпълнението на проекта е на стойност 57 054,90 лева., отпуснати от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Бенефициент  е община Мездра в качеството и на водещ партньор в сформираното  местно партньорство между: община Мездра, , читалище „Просвета“  гр. Мездра и „Ива Вутова – 71“ ЕООД.  Финансовата помощ е предоставена за извършване на дейности, които ще допринесат за постигане на целите и резултатите:

  1. подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски райони;
  2. подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
  3. подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  4. насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;
  5. подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;
  6. подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Максималната продължителност на  проекта е до девет месеца.